Transparent

HIANOR- Forskningsprosjektet

Vi er nå i gang med den første delen av forskningsprosjektet (RCT-IA), som angår forbedring og målretting av Helse I Arbeid. Fra september 2021 vil 800 pasienter bli inkludert. 

Helse i arbeid: RCT for effektevaluering av nyopprettet poliklinisk spesialisthelsetjeneste for psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser i Helse Nord

Formålet med forskningsprosjektet er å evaluere effekten av individtiltaket Helse I Arbeid gjennom to påfølgende RCTer. 

Finansiering fra NAV dekker RCT-IA, som angår forbedring og målretting av Helse I Arbeid. 800 pasienter randomiseres til to like armer for elektronisk utfylling av spørreskjema som enten dekker kun helseforhold, eller i tillegg forhold rundt arbeidsmiljø, motivasjon og barrierer. Denne kartleggingen vil brukes av kliniker til å veilede konsultasjonen, og er en del av behandlingstilbudet som gis ved Helse Arbeid. Alle pasienter vil bli spurt om å dele data fra spørreskjematkartleggingen med forskerteamet, slik at effekten av kartleggingen kan evalueres. Pasienter vil få tilbud som vanlig ved poliklinikken, uavhengig av om de ønsker å delta i prosjektet. Inklusjon av pasienter vil skje fra september 2021.

Finansiering fra Helse Nord dekker RCT-HN, som undersøker hvorvidt HIA øker sysselsetting og reduserer sykefravær som forutsatt. 2500 pasienter planlegges inkludert. I RCT-HN vil pasientene bli randomisert i like andeler til tre ulike grupper: Rask HIA (innen 4 uker), forsinket HIA (tilbud innen 10-12 uker) og aktive kontrollgruppe (monofaglig tilbud innen vanlige frister). RCT-HN vil starte når RCT-IA er avsluttet, anslagsvis januar 2023.

Prosjektet ledes av Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse (KAPH) ved Nordlandssykehuset. Administrativt ansvarlig for studien er Beate Brinchmann (leder for KAPH). Prosjektleder for forsking vil være Arnstein Mykletun (forskningsleder ved KAPH)

Problemstillinger og forskningsdesign

Evaluering av HIA dekker fire nødvendige aspekt for at tjenesten skal ha effekt på samfunnsnivå: Effekt av HIA som måles ved RCT og andre kausale metoder; Tilgjengelighet av tilbudet; Aksept av tjenesten, herunder om en betydelig andel av målgruppen blir henvist og møter til behandling, samt; Helseøkonomisk vurdering. 

Evalueringen har som målsetting å dekke alle disse aspektene i fem overordnede problemstillinger, og totalt 15 arbeidspakker:

I. Effekter av HIA: Dette omfatter både effektforskning for HIA samlet, samt analyser av interaksjoner og medierende forhold.

II. Effektevaluering av komponenter i HIA.

III. Helseøkonomisk vurdering.

IV. Kliniske og kontekstuelle karakteristika ved pasientgruppen med undergrupper.

V. Implementeringsforskning.

Hvem deltar i studien

Rekrutteringen til forskningsprosjektet skjer i regi av henvisning til de fem involverte HIA-klinikkene. 

Datakilder

Som del av behandlingstilbudet ved HIA, gis det et spørreskjema til pasientene før første konsultasjon. Spørreskjemaet omfatter forhold rundt helse, arbeidsmiljø, motivasjon og barrierer for retur til arbeid.

Datainnsamlingen vil skje ved spørreskjema og journaldata, komplettert med registerdata. Registrene vil vil benytte er NAV, NPR, KUHR . For effektforskning vil vi bruke registerdata for primærutfallsmål og spørreskjemadata (surveydata) for sekundærutfallsmål. For to av arbeidspakkene vil vi anvende intervju. Ved noen av de involverte klinikkene pågår det datainnsamling i regi av Norsk Nakke- og Rygg Register (NNRR). For å unngå dobbelt belastning for disse pasientene, vil dette forskningsprosjektet tilpasse spørreskjemaet for de det gjelder. Videre vil man regelmessig innhente data fra NNRR for de variabler som prosjektet ellers ville samlet inn.

Registrering og godkjenning

Prosjektet omfattes av helseforskningsloven ettersom det er et klinisk tiltak med kliniske variabler både fra selvrapport og registre.

Registreringer og godkjenninger:

REK-id: #122770 (HN 1-5), #285489 (IA 1-10), #270686 (IA 9a)

NTC-id: NCT05006976

Godkjent av PVO ved de involverte klinikkene

Kommunikasjon og formidling

Funn fra prosjektet vil bli kommunisert både i akademiske fagfelle-vurderte tidsskrift, direkte til deltagere og også gjennom kronikker og andre populærvitenskapelige publiseringer.

Transparent

Kontakt oss

hianor@nordlandssykehuset.no

Hurtiglinker

Scroll to Top