Transparent

Mange mennesker opplever muskel- og skjelettplager eller lette psykiske plager i løpet av livet, og dette er også de vanligste diagnoser som fører til at mennesker havner utenfor arbeidslivet. Dette er plager som kan oppstå hver for seg, men også samtidig, og få store konsekvenser for den enkelte og samfunnet. Til tross for mye forskning har man enda ikke funnet ut hva som er den beste tilnærmingen til slike plager.

Helse I Arbeid (HIA) er et ganske nytt samarbeid mellom helsetjenesten og NAV. Det bygger på tanken om at tidlig innsats og rask avklaring vil hjelpe den enkelte arbeidstaker til å mestre sine helseplager, og at det kan være hensiktsmessig å fokusere på arbeidsdeltakelse og helse samtidig, framfor sekvensielt.

I HIANOR prosjektet skal vi teste effekten av dette tilbudet på slike plager. Forskningsprosjektet er planlagt gjennomført ved to påfølgende randomiserte kontrollert studier (RCT), som betraktes som gullstandarden i medisinsk effektforskning. 

Den første delen av forskningsprosjektet (RCT-IA) vil angå forbedring og målretting av Helse I Arbeid. Fra september 2021 vil 800 pasienter vil bli spurt om å delta. Disse vil bli tilfeldig fordelt til å svare på et av to ulike spørreskjema før time ved poliklinikken. Denne kartleggingen vil brukes av kliniker til å veilede konsultasjonen, og er en del av behandlingstilbudet som gis ved Helse Arbeid. Alle pasienter vil bli spurt om å dele data fra spørreskjematkartleggingen med forskerteamet, slik at effekten av kartleggingen kan evalueres. Pasienter vil få tilbud som vanlig ved poliklinikken, uavhengig av om man ønsker å delta i prosjektet.

Den andre delen av forskningsprosjektet (RCT-HN) vil angå effektevaluering av Helse I Arbeid. 2500 pasienter bli spurt om å delta. I denne delen av forskningsprosjektet vil deltakerne bli tilfeldig fordelt i like andeler til tre ulike grupper: Raskt HIA- tilbud (innen 4 uker), forsinket HIA- tilbud (innen 10-12 uker) og aktiv kontrollgruppe (monofaglig tilbud i HIA innen vanlige behandlingsfrister). RCT-HN vil starte opp når RCT-IA er avsluttet, anslagsvis januar 2023.

Dette forskningsprosjektet er unikt i norsk sammenheng. Gjennom å inkludere 3300 deltakere fra hele Nord- Norge vil vi få svært viktig kunnskap om helse – og arbeidsforhold. Deltakerne i HIANOR studien er helt avgjørende for denne forskningen. Som deltaker i studien bidrar du og dine opplysninger til mange vitenskapelige publikasjoner som vil gir bedre innsikt i helse -og arbeidsrelaterte forhold.

Ved å forske på dine opplysninger om helse og arbeid kan vi:

  • Finne ut om et tilbud i HIA poliklinikk bidrar til bedre helse og funksjon, sammenliknet med det som ellers er tilgjengelig behandling for mennesker med slike plager.
  • Finne ut om det har betydning hvor raskt man får et slikt tilbud
  • Finne ut om et slikt tilbud i spesialisthelsetjenesten bidrar til mindre helseplager
  • Finne ut hvilke faktorer ved arbeidsforhold og helse som virker inn på resultatene
  • Finne ut hvilke faktorer ved HIA tilbudet som gir det beste resultatet
  • Forbedre spørreskjema som blir brukt ved HIA klinikker

Du kan lese mer om forskningsprosjektet under «om forskningsprosjektet».
 

Ofte stilte spørsmål

Transparent

Kontakt oss

hianor@nordlandssykehuset.no

Hurtiglinker

Scroll to Top