Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Her finner du svar på vanlige spørsmål for deltakere i HIANOR.

Hva er HIANOR?

HIANOR er det norske navnet på et stort forskningsprosjekt som involverer 5 Helse i Arbeid klinikker i Nord-Norge.

 

Hva er formålet med HIANOR?

Formålet med HIANOR er å undersøke effekten av tjenestene Helse i Arbeid klinikkene leverer. Dette tjenestetilbudet har eksistert i forskjellige former og under forskjellige navn i snart 15 år, men ingen har så langt forsket på effekten av det, hvilket er hensikten med dette prosjektet.

 

Hva er en randomisert kontrollert studie (RCT)?

HIANOR benytter metoden randomisert kontrollert studie. En randomisert, kontrollert studie (RCT) betraktes som gullstandarden i helsefaglig effektforskning. I sin enkleste form består dette studiedesignet av å gi to forskjellige tilbud til to grupper pasienter, og deretter sammenligner man resultatene mellom gruppene. Det er en målsetning at gruppene ikke skal være for forskjellige, og det sikrer man gjennom randomisering – altså en tilfeldig utvelging av hvilke pasienter som får tilbud A og tilbud B.

Hva innebærer det å samtykke til forskningen i HIANOR?

Et samtykke til å delta i studien innebærer at forskere får tilgang til opplysninger om deg gjennom det spørreskjemaet du blir bedt om å fylle ut før konsultasjonen ved poliklinikken, samt gjennom ulike norske registre og journalen din. Opplysningene vil avidentifiseres før de benyttes i forskning. 
 
Tjenesten Helse i arbeid har som primær målsetning å forebygge sykefravær, og får å undersøke om tilbudet faktisk lykkes med det er forskerne avhengig av å kunne analysere data på trygdeytelser i perioden forut og etter konsultasjon ved klinikken. Disse opplysningene blir hentet fra registerdata via NAV. Det blir i tillegg hentet opplysninger om bruk av helsetjenester i primærhelsetjenesten via registeret for Kontroll og utbetalinger av helserefusjoner (KUHR) og bruk av helsetjenester i spesialisthelsetjenesten via Norsk pasientregister (NPR). Fra HIA- journalen din vil vi hente ut informasjon om videre anbefaling fra behandler i Helse i Arbeid til din henvisende lege.

 

Hva gjør jeg hvis jeg vil trekke samtykket mitt?

Det er frivillig å delta i prosjektet. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg eller din behandling hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Dersom du trekker tilbake samtykket ditt, vil det ikke forskes videre på dine helseopplysninger. Du kan kreve innsyn i opplysningene som er lagret om deg, og opplysningene vil da utleveres innen 30 dager. Du kan også kreve at dine helseopplysninger i prosjektet slettes.

Adgangen til å kreve destruksjon, sletting eller utlevering gjelder ikke dersom materialet eller opplysningene er anonymisert eller publisert. Denne adgangen kan også begrenses dersom opplysningene er inngått i utførte analyser. 

Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte din Helse i Arbeid klinikk, som vil sette deg i kontakt med en prosjektmedarbeider. Du kan også kontakte forskningsgruppen direkte: nils.abel.aars@nordlandssykehuset.no.

Hvordan håndteres forskningsdata?

Alle forskningsdata som samles inn i forbindelse med studien lagres og oppbevares på en sikker forskningsserver ved Nordlandssykehuset. Kun medlemmer av forskningsgruppen med godkjenning fra Regional Etisk Komite (REK) har adgang til denne serveren. Opplysningene om deg vil inngå i avidentifisert datasett som analyseres uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger på individnivå (=kodede opplysninger). En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. Denne koden er lagret på en separat sikker forskningsserver og er kun tilgjengelig for prosjektmedarbeidere godkjent av REK.

Informasjonsskriv

Du kan finne informasjonsskriv for HIANOR her.

 

Hva skjer med mine helseopplysninger?

Dine helseopplysninger samles inn fra spørreskjema som du fyller ut i forkant av time, og fra epikrisen som sendes til  fastlegen etter du har vært hos Helse i Arbeid. I tillegg samles det inn opplysninger om deg fra ulike nasjonale  helseregistre (Norsk Pasientregister, Kontroll og utbetaling av helserefusjoner og NAV). For å sammenstille disse dataene og for å sikre at spørreskjemaopplysningene og registerdataene stammer fra samme person, brukes en såkalt «koblingsnøkkel». Det vil si ditt personnummer. Når opplysningene fra alle registre og spørreskjemaene fra alle deltakerne i prosjektet er koblet sammen, vil det opprettes en datafil som ikke inneholder identifiserbar informasjon. Dine helseopplysninger analyseres dermed uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger på individnivå. Disse helseopplysningene er så gjenstand for kvantitative analyser, hvor man ønsker å undersøke effekten av helsetilbudet pasientene mottar på retur til arbeid og helse.

 

Hvor lenge oppbevares mine helseopplysninger?

Studien ønsker blant annet å undersøke langtidseffekten av Helse i Arbeid. Spesifikt i hvilken grad det å motta et tilbud fra Helse i Arbeid påvirker risikoen for å bli sykmeldt, motta arbeidsavklaringspenger eller bli uføretrygdet over de neste 10 årene etter tilbudet er mottatt. Dette er viktig, fordi hvis effekten er kortvarig er tiltaket kanskje mindre effektivt for pasientene og mindre lønnsomt for samfunnet enn andre mulige tilbud kan være. Helseopplysningene skal derfor oppbevares i 10 år etter du har deltatt, men i tillegg har regional etisk komite et krav om at alle forskningsprosjekter av denne typen må oppbevare dataene i 5 år etter prosjektets slutt. Dette betyr at dine helseopplysninger vil bli oppbevart i 15 år etter din deltakelse. 

 

Hvem har tilgang til å se hva jeg har svart på spørreskjema?

Din(e) kliniker(e) vil få tilgang til dine svar i forkant av konsultasjonen, da disse vil fungere som en veiledning for konsultasjonens innhold og vil hjelpe klinikeren til å gi deg god behandling. Utover din kliniker, vil kun personer godkjent av regional etisk komite ha tilgang til de innsamlede opplysningene frem til de har blitt anonymisert. Helse i Arbeid rådgivere fra NAV får kun tilgang til dine opplysninger fra spørreskjemaet etter eget samtykke fra deg, og da kun de opplysninger du selv ønsker å dele.

 

Hvor ofte må jeg svare på spørreskjema?

Som pasient ved Helse i Arbeid må du svare på et spørreskjema i forkant av første konsultasjon. Du vil også få tilsendt et spørreskjema 6- og 12 måneder etter din første konsultasjon for at forskerne skal kunne undersøke hvorvidt tilbudet har hatt en effekt på din helse og livssituasjon.

 

Kan jeg få tilbakemelding på det jeg har svart på spørreskjemaene?

Svarene dine vil drøftes i konsultasjonen sammen med kliniker. Kliniker vil få utlevert et sammendrag av dine svar i forkant av konsultasjonen. Dette sammendraget inneholder de opplysningene som kan være særlig relevant for kliniker å vite noe om gitt din situasjon. Det er ellers ikke lagt opp til noen tilbakemelding eller evaluering av dine svar.

Hvem eier dataene i HIANOR?

Dataene i HIANOR eies av Nordlandssykehuset som ansvarlig institusjon for forskningsprosjektet.

 

Behandles mine data anonymt?

Din kliniker kjenner til din identitet og dine spørreskjemasvar, men er bundet av taushetsplikten regulert av helsepersonelloven. Opplysninger om deg som lagres på forskningsserver vil avidentifiseres før de analyseres. All publisering skal gjøres slik at enkeltdeltakere ikke skal kunne gjenkjennes, men vi plikter å informere deg om vi ikke kan utelukke at det kan skje. 

 

Hvilke registre blir mine opplysninger koblet til?

Dine opplysninger blir koblet til NAV’s registre (sykmelding og trygdeytelser), KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner) som inneholder opplysninger om bruk av helsetjenester som fastlege, fysioterapi etc, NPR (Norsk pasientregister) som inneholder helseopplysninger om alle personer som har fått behandling, eller som venter på behandling i spesialisthelsetjenesten enten på sykehus, i poliklinikk eller hos avtalespesialister.

Hvordan er datasikkerheten ivaretatt?

Alle dataene som inngår i forskningsprosjektet oppbevares til en hver tid på en sikker forskningsserver ved Nordlandssykehuset, hvor bare personer godkjent av Regional Etisk Komite har tilgang. Det elektroniske verktøyet som brukes til spørreskjemakartleggingen har alle nødvendige godkjenninger for dette formålet, og personvernet tilfredsstiller aller GDPR krav. Det er i tillegg utført en risiko- og sårbarhetsanalyse for bruken av det elektroniske verktøyet i prosjektet.

 

Hvorfor har jeg blitt invitert til å delta i forskningsprosjektet HIANOR?

Du blir spurt om deltagelse fordi din lege har henvist deg til det polikliniske tilbudet Helse i arbeid. 

 

Hva er fordelene ved å delta?

Det er ingen særskilte fordeler for deg som enkeltperson ved å delta. Din deltakelse er imidlertid svært viktig for å kunne forbedre tilbudet til framtidige pasienter, og for å kunne evaluere den hittil ukjente effekten av et tilbud som er myntet på en stor pasientgruppe. Din deltakelse vil derfor være til stor nytte for spesialisthelsetjenesten og samfunnet.

Er det noen ulemper ved å delta?

Det er ingen kjente ulemper ved deltakelse i studien, utover den tiden du vil måtte bruke på de frivillige oppfølgingsskjemaene som gis 6- og 12 måneder etter behandling.

Får jeg som deltaker vite noe om resultatene fra HIANOR?

Forskningsprosjektets resultater vil bli kommunisert ut i form av rapporter og vitenskapelige publikasjoner som vil være allment tilgjengelige. Disse vil også være å finne på prosjektets nettsider. Resultatene vil imidlertid ikke komme før datainnsamlingen er ferdigstilt, antatt 2023.

Hvilke godkjenninger har forskningsprosjektet?

Regional komite for medisinsk forskningsetikk har gjort en forskningsetisk vurdering og godkjent prosjektet. Saksnummer for prosjektet i REK er #285489. Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.

Kontaktopplysninger

Dersom du har spørsmål til prosjektet eller ønsker å trekke deg fra deltakelse, kan du kontakte din Helse i Arbeid klinikk som vil sette deg i kontakt med en prosjektmedarbeider. Du kan også kontakte forskningsgruppen direkte: hianor@nordlandssykehuset.no.

Dersom du har spørsmål om personvernet i prosjektet, kan du kontakte personvernombudet ved institusjonen: personvernombudet@nordlandssykehuset.no.

Datatilsynets e-postadresse er postkasse@datatilsynet.no.

Scroll to Top